Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 59
To vše musí stavební úřad posoudit a zkoordinovat. V tomto postupu hraje dosti vý­znamnou roli orgán ochrany přírody a krajiny (v CHKO a národních parcích jejich správa, mimo ně odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností), kterému je zákonem svěřena pravomoc posuzovat vliv staveb a jiných činností na krajinný ráz. A je to pravomoc nejednoduchá a závažná. Jaká zvolit kritéria pro posuzování, aby bylo co nejobjektivnější? Jednoznačně je to působení domu na konkrétní okolní krajinu. Vizuálně, te­dy svým vzhledem a vztahem k okolní zástavbě (měřítkem, výškou, hmotou, tvarem, barvou, strukturou) a sousedícím pozemkům. Dále provozem, tedy čerpáním zdrojů vody a energií a na­opak produkcí odpadů, a také působením na okolní pozemky, výsadbami, terénními úpravami, zpevněnými plochami, oplocením, změnami vodního režimu, především vsakováním vody a hospodařením s ní. Zejména v CHKO a národních parcích tak v praxi spočívá velká zodpovědnost na jejich správách. Dá se stručně shrnout do věty, kterou investoři slýchají na obecních a stavebních úřadech – dojděte si na správu. To záleží na nich.
Vizuální soulad novostavby s okolním prostředím, který je jistě veřejností nejsledovanějším projevem, nabízí v krajině dvě odlišná pojetí:
1. respektování struktury a charakteru stávající zástavby v místě i širším okolí je jistě zcela namístě u nadzemních staveb, které se prostorově uplatňují v celé nebo v části své hmoty, z více stran – měřítkem, hmotou, tvarem i barevným působením na své okolí včetně řešení zahrady či bezprostředního zázemí domu, oplocení, zpevněných ploch, opěrných zdí, doplňkových staveb, které z velké části dotváří celkový dojem ze stavby (a mohou ho i významně poškodit) – většina stavebníků volí tuto variantu nadzemní stavby (mimo jiné z finančních důvodů);2. respektování charakteru terénu, geologického podloží a vegetace lze uplatnit v případě podzemních staveb, zapuštěných do terénu, které se uplatňují čelní stěnou a terénními a sadovými úpravami okolí domu s minimálním zásahem do okolního prostoru – řešení je finančně i projekčně náročné a výsledek závisí na dokonalé spolupráci projektanta, investora a dodavatele stavby.