Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2014 - 2014-2016
Strana 60
Po obecnější odbočce se vraťme ke konkrétnímu domu. Na stole tedy leží studie domu a rozpracovaná změna územního plánu obce Oldřichov v Hájích, která řeší změnu vymezení plochy bydlení pro umístění atypického domu. V této fázi, na sklonku roku 2009, Správa CHKO JH s vědomím plné zodpovědnosti za své rozhodnutí využila možnosti posouzení neobvyklé stavby architektonickou komisí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je poradním orgánem ústředního odborného pracoviště. Z pěti externích členů – architektů – se většina shodla, že se jedná o kultivovaný, elegantní návrh, který by neměl narušit harmonické měřítko krajiny. Po pravdě řečeno, výsledek nebyl zcela jednoznačný. Jako problematické se jevilo umístění v kontaktu se stávajícími objekty a netypické zapuštění do terénu. Diskutovala se velikost stavby, reflexnost velkých prosklených ploch a působení osvětleného domu v noci, vegetační úpravy a především, jaké charakteristiky krajiny zásadním způsobem ovlivní. Konečné rozhodnutí ovšem tak jako tak zůstalo na Správě CHKO JH. V dubnu 2010 nechal investor na její žádost v místě budoucí stavby vytyčit její obrys pro lepší představu měřítka. Správa nakonec, po důkladném zvážení všech rizik, s plným vědomím své zodpovědnosti, tímto okamžikem vstoupila na tenký led a změnu územního plánu pro Dům v louce odsouhlasila; cituji: Navržené vymezení a plošné a prostorové podmínky pro lokalitu 4/1 vytvářejí předpoklady pro umístění stavby, která bude respektovat pozitivní znaky přírodní a kulturní charakteristiky – částečné zapuštění stavby do terénu, zatravněná plochá střecha, maximální respektování modelace původního terénu a luční vegetace, nekonkurování tradičnímu charakteru zástavby.
Podmínka v územním plánu – Připouští se atypická stavba, která neodpovídá místně tradičním proporcím okolní zástavby – jednopodlažní rodinný dům atypického půdorysu s vnitřním atriem na svažitém terénu – v horní části zapuštěn do terénu, ve spodní části nad úrovní upraveného terénu, ploché zastřešení do terénu částečně zapuštěného objektu bude zatravněno. … Nepřipouští se výstavba samostatných garáží. Převažující část výměry plochy bude respektovat stávající stav (louka).
Následně se rozběhl proces projektování a povolování nového domu. S architektem i projektantem prováděcího projektu se ladila definitivní výška čelní stěny nad terénem, detaily terénních úprav, vnějších povrchů a příjezdové komunikace, citlivé oplocení, sadové úpravy.