Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2015 - 2015-2016
Strana 12
Komplexní pozemkové úpravy

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 9. února 2015 schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o provedení tzv. komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v katastru obce Oldřichov v Hájích.

Jde o dlouhodobý proces, který by měl přinést lepší funkční využití extravilánu obce. Týká se luk a polí mezi lesem a zástavbou; úpravy nezahrnují pozemky v zástavbě. KPÚ proběhnou jen tehdy, když bude žádost obce a vlastníků zemědělské půdy v obci přijata Státním pozemkovým úřadem.

Žadatelů je více, zatím ale není nic jisté."Jedním z hlavních témat komplexních pozemkových úprav je minimalizace povodňových škod a řešení odtokových poměrů daného území. Jde též o zásadní témata naší obce, proto zastupitelstvo schválilo podání žádosti o zahájení KPÚ v roce 2015. Vlastníci zemědělské půdy budou oslovováni adresným dopisem ze Státního pozemkového úřadu, který je zadavatelem KPÚ. Účast v KPÚ je dobrovolná.

Součástí pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení. Obsahuje opatření ke zpřístupnění pozemků (síť polních a lesních cest vč. mostků, propustků atd.), vodohospodářská opatření (např. vodní nádrže, poldry či revitalizace toků), protierozní opatření (např. meze, záchytné příkopy) a opatření ke zlepšení životního prostředí (např. biokoridory, výsadba zeleně).

Další význam KPÚ pro vlastníky pozemků:

• vzniká nová digitální katastrální mapa (DKM) v nejvyšší třídě kvality; • možnost scelení, dělení, směn či úpravy nevhodných tvarů pozemků; • možnost rozdělení spoluvlastnictví; • zpřístupnění pozemků sítí polních cest, zprostupnění krajiny; • nové určení bonity zemědělské půdy; • bezplatné vytyčení pozemků.

Proces pozemkových úprav trvá cca 4 roky. Následně je zahájena výstavba prioritních opatření ze schváleného plánu společných zařízení, přičemž je možno využít finanční prostředky z Operačního programu – Program rozvoje venkova.
Radim Šarapatka, Jan Duda

zdroj : Oldřichovské listy č. 35