Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 126
Páté Zasedání zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích se konalo dne
19.11.2012
Bylo projednáno a schváleno  Usnesení č.5/2012
1. schválení vydání souhlasného stanoviska pro KSS LK k odstranění
starého mostu přes Jeřici
2. schválení záměru výstavby rozhledny na vrcholku Oldřichovského
Špičáku a pověření pro p. Karla Trosta
3. schválení směny ppč. 1472/6 a ppč. 753/1
4. prodej ppč. 1936/6 a 1939/12
5. schválení nařízení obce č. 1/2012 o postupu při nálezu opuštěných
zvířat
6. schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
7. schválení rozpočtového opatření č. 2/2012 o úpravě příjmů a výdajů
rozpočtu 2012 v objemu 216 151,
8. schválení kácení dřevin rostoucích mimo les na ppč. 1760/3
9. schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby s ČEZ Distribuce
10. smlouvu o zimní údržbě komunikací a veřejných ploch obce s fa
Radim Urban
11. smlouvu o dílo č. 155/12 o dodávce a instalaci ústředního vytápění
objektu čp. 151 a 229 s fa Barnatherm, s.r.o.
12. smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP
13. projednání konání valné hromady Turistického regionu Jizerské
hory
14. schválení zrušení nepoužívaných běžných účtů u Komerční banky
15. schválení vyřazení a prodej nepotřebného materiálu- automobil
TATRA 805
16. schválení přijetí dotace z Grantového fondu LK prostřednictvím
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na opravu a údržbu informačních
tabulí
17. schválení zrušení trvalých pobytů v domě čp. 229
18. schválení podání žádosti na udělení licence k výrobě a obchodu s
tepelnou energií