Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2012 - 2012-2016
Strana 131

Komunikace, doprava, spoje a technické sítě,
stavební činnost v obci

Nejvýznamnější stavební událostí roku 2012 byla stavba kotelny
výrobu tepla z biomasy v prostoru za restaurací Nová Beseda a oprava
mostu přes Jeřici u Ekocentra v Oldřichově v Hájích.
Obec bude novou ekologickou kotelnou vytápět sedm objektů ve
středu obce. Plánováno je připojení obecního úřadu, hospody, pošty,
obchodu, hasičské zbrojnice, jednoho rodinného domu a ubytovny
Domu dětí a mládeže. Je počítáno i s rezervou pro další zájemce o
ekologické teplo. Štěpku si bude obec vyrábět z velké části sama,
hlavně z palivového dřeva z obecních lesů nebo z náletů, které se
průběžně odstraňují podél cest.“ řekl starosta obce Jaromír Tichý.
Náklady na akci si vyžádaly bezmála 12 mil. Kč, z toho Evropská unie
uhradila 6,4 mil. Kč. Zbývající prostředky hradila obec z vlastního
rozpočtu a úvěru od České spořitelny a.s..

Obec připravovala projektovou dokumentaci výstavby
protipovodňového poldru, plánovaného za viaduktem, směrem od
obecního úřadu na Pily.
Ve Zpravodaji Oldřichovské listy se poldru věnuje následující text:“ V
roce 2010 oslovila obecně prospěšná společnost Člověk v tísni naši
společnost Suchopýr s návrhem, zda bychom byli schopni připravit a
zrealizovat vhodné protipovodňové opatření na území Oldřichova v
Hájích. Vzhledem k tomu, že Suchopýr o.p.s. je zpracovatelem
odborných studií v oblasti revitalizací (revitalizace drobných vodních
toků, návrhy umístění drobných prvků zlepšujících vodní režim v krajině
- tůně, malé vodní nádrže), využili jsme námi zpracovanou studii z roku
2008, kde se zabýváme revitalizačními opatřeními v povodí toku Jeřice.
Na základě zmiňované studie jsme navrhli Člověku v tísni, aby Obci
Oldřichov v Hájích podpořili přípravu projektové dokumentace k
výstavbě protipovodňového poldru, který by zpomalil nástup povodně.
Poldr je navržený v místě za viaduktem, směrem od obecního úřadu na
Pily, napravo od cesty. V minulosti již byl pro tuto lokalitu obdobný
záměr zpracovaný, ten ale neodpovídá současným požadavkům, navíc
byl technicky a finančně nákladný.