Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 289

Odpady

Obec Oldřichov v Hájích nakládá s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, a ve znění pozdějších předpisů. V obci platí obecně závazná
vyhláška č. 6/2011 . Směsný komunální odpad je svážen jednou týdně
společností A.S.A. Liberec a kontejnery jsou rozmístěny po celé obci.
Nebezpečný odpad sváží obec dvakrát ročně. Datum a místa jsou
předem oznámena. Dále obec disponuje čtyřmi sběrnými místy, kam
lze odevzdávat tříděný odpad.
Úplnou novinkou, kterou obec ve spolupráci s ekocentrem nabízí
občanům, je třídění plastů. Služba je zajišťována pro obyvatele obce
zdarma a ekocentrum ji v tomto okamžiku vykonává dobrovolně na
vlastní náklady.
Plasty byly ukládány do žlutých igelitových pytlů označených číslem
popisným. Pytle si občané obce vyzvedávali v ekocentru od pondělí do
neděle, a to od 8 do 16 hodin.
Číslem popisným byly pytle označeny z toho důvodu, že pokud obsluha
třídící linky po rozbalení pytle zjistí, že je do něj uloženo něco jiného
než tříděné plasty (např. shnilá zelenina, směsný odpad apod.), bude se
vědět, kdo za tímto odpadem stojí, a příště již pytel nedostane.
Ve Zpravodaji Oldřichovské listy k třídění plastů píše ředitel ekocentra
Radek Hromádka: “Funkčnost systému, který obec společně s
ekocentrem připravila, bude na konci roku 2012 vyhodnocena a v
případě, že se osvědčí, začneme s projektovou přípravou obecního
sběrného dvora. Jeho vybudování by mělo občanům (tedy těm, kteří
budou třídit) přinést konkrétní výhody. Především by se mohlo jednat o
nižší poplatky za odpady, protože odpad, který vytřídíme, obec prodá v
rámci systému recyklace a třídění odpadů EKOKOM, a tím klesnou
náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Odběr odpadů ve
sběrném dvoře ovšem nebude anonymní, protože by měl přinést
výhody především těm, co se do něho zapojí.
Článek jsme připravili především pro ty, kteří jsou zvyklí třídit a také pro ty, kteří by chtěli začít s tříděním.

(Zdroj: Oldřichovské listy 27/2011)

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl 16.4.2011 a 23.10. 2011, kontejner byl přistaven za restauraci Nová Beseda.