Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 486
Počet foto.: 1 381

online-kronika.cz
Kontakt
Chcete-li projektu pomoci klikněte


Obsah záložky - 2011 - 2011-2016
Strana 290

Komunikace, doprava, spoje a technické sítě, stavební činnost v obci

Rok 2011 byl ve znamení popovodňových oprav mostních objektů a
propustků na celém území obce Oldřichov v Hájích. Celkem bylo
poškozeno nebo zcela zničeno 7 mostních objektů, 4 propustky a 5
částí místních komunikací.
V řádném termínu, tj. v únoru roku 2011, obec předala žádost, včetně
všech povinných příloh, o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Celý projekt měl být v roce 2011 dokončen. Bohužel z důvodu velkého
množství žádostí na MMR došlo k poněkud delšímu termínu vyřízení,
což vedlo ke skutečnosti, že k podpisu smlouvy s dodavatelem stavby a
fyzickému zahájení stavby bylo započato až v polovině srpna. To vše
způsobilo, že ne všechny objekty byly dokončeny a že část prací zbývá
do roku 2012.
Příznivé počasí podzimu 2011 však přálo a tak byly všechny objekty
před zimou ve stavu sjízdnosti.

Stavba v číslech:

Náklady přípravy a zabezpečení projektu 846 000,-
Náklady obnovy stavebních objektů 17 718 561,-
Souhrn finančních potřeb projektu 18 564 561,-
Dotace ze státního rozpočtu 16 688 700,-
Vlastní zdroje (rozpočet obce) 1 875 861,-

Předpokládaný termín úplného dokončení byl stanoven na květen
příštího roku.
Dle informací od správců vodních toků na území obce Oldřichov v
Hájích: Povodí Labe, s. p., začalo s opravami a firmě S&M
Česká Lípa zadalo některé práce na opravách opěrných zdí a čištění
nánosů v korytě Jeřice.
Lesy ČR, s. p., správa toků dokončují projektovou přípravu a jakmile to
bude možné, začnou prostřednictvím vybraného dodavatele na
obdobných pracech v částech přítoků Jeřice.


(Zdroj: OLDŘICHOVSKÉ LISTY - Číslo vydání 27/2011)